HASSING TAXIDERMY

Algemene verkoopvoorwaarden

Hassing Taxidermy

1 Definities

 1. KLANT: iedere (rechts)persoon die met Hassing Taxidermy (kvk nr 70766576) – verder te noemen HASSING – een overeenkomst aangaat dan wel aan wie HASSING een aanbieding en/of offerte doet als bedoeld in artikel 3 lid 1 en 2;

          CONSUMENT: een klant – natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,  en die met HASSING een overeenkomst aangaat via diens webshop;

 1. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen HASSING en KLANT al dan niet via de webshop tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door HASSING verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van HASSING en zijn KLANT ter zake.

2. De KLANT staat HASSING toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op HASSING rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – verrichte rechtshandelingen.

3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden binden HASSING enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen HASSING en KLANT zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.

4. Indien en voor zover de KLANT bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Verkoopvoorwaarden van HASSING, teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige verkoopvoorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien HASSING deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.

5. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

6. Als HASSING niet meteen of steeds strikte naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verlangt, betekent dit geenszins dat die voorwaarden niet van toepassing zijn of dat HASSING het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3 Aanbod en prijzen

 1. Ieder aanbod door HASSING – ook via de webshop – is geheel vrijblijvend. Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden niet voor nabestellingen. 
 2. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De prijzen zijn inclusief BTW. Bezorgkosten worden apart vermeld en in rekening gebracht.
 3. HASSING is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.
 4. Het uiteindelijk te leveren product kan (bijv. qua kleur, afmeting, uitvoering) afwijken van het aanbod op de webshop vanwege beeldschermkwaliteit.

4 Overeenkomst

 1. HASSING behoudt zich het recht voor ieder vrijblijvend aanbod te herroepen en wel binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van dat aanbod. HASSING zal de KLANT daarvan zowel telefonisch als per mail (proberen te) verwittigen.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de KLANT / CONSUMENT een schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst heeft ontvangen van HASSING.
 3. HASSING zal bij de in lid 2 genoemde bevestiging /vastlegging de volgende informatie meesturen: de factuur met daarop de prijs met inbegrip van BTW en de kosten van aflevering, voorts de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst, het (bezoek)adres van HASSING waar de KLANT met klachten terecht kan, daarnaast de voorwaarden waaronder en de wijze waarop een CONSUMENT van het herroepingsrecht gebruik kan maken waarvan onderdeel uitmaakt het modelformulier herroepingsrecht, dan wel de duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht voor bepaalde producten.
 4. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.

5 Annuleren Overeenkomst

 1. Annulering van de Overeenkomst door de KLANT is – behoudens het hierna gestelde in lid 2, 3 en 4 – uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst. In geval van annulering is de KLANT te allen tijde gehouden alle door HASSING gemaakte voorbereidingskosten te vergoeden – vastgesteld  zijnde 15% van de overeengekomen prijs – alsmede de kosten die HASSING uit hoofde van en in verband met de geannuleerde Overeenkomst aan derden dient te voldoen. Indien annulering van de overeenkomst plaatsvindt binnen de 72 uur die zijn gelegen voor het overeengekomen tijdstip van levering, is de KLANT naast de voorbereidingskosten ook een schadevergoeding verschuldigd welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen prijs. Vindt annulering plaats binnen 24 uur voorafgaand aan de overeengekomen dag van levering, dan is de KLANT de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. Indien de Overeenkomst met een CONSUMENT via de webshop tot stand is gekomen, heeft deze – in afwijking van het gestelde in lid 1 – het recht zijn bestelling binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelde product te annuleren/herroepen. Echter, als het product volgens specifieke wensen van de CONSUMENT is gemaakt (alle producten die voor de CONSUMENT zijn ingelijst of in een stolp worden geleverd vallen ook hieronder) is dit herroepingsrecht niet van toepassing.
 3. Tijdens de 14 dagen bedenktijd zoals bedoeld in lid 2, zal de CONSUMENT zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de CONSUMENT het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht als bedoeld in lid 2, dient de CONSUMENT binnen die 14 dagen een e-mail naar HASSING te sturen (aan: info@hassingtaxidermy.com), waarna deze een retourformulier zal zenden aan de CONSUMENT. Retourzendingen zonder retourformulier worden niet geaccepteerd. Indien de CONSUMENT gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal  het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking door hem en op eigen kosten aan HASSING onbeschadigd binnen 14 dagen moeten worden geretourneerd aan: Hassing Taxidermy BV, Veenderveld 47D, 2371 TT Roelofarendsveen, Nederland. Na correcte ontvangst daarvan door HASSING krijgt de CONSUMENT het volledige factuurbedrag gecrediteerd. HASSING is evenwel bij retourzendingen nimmer aansprakelijk voor het kwijtraken, verlies beschadigingen van pakketten. Dat is iets tussen de CONSUMENT en de door hem ingeschakelde verzendmaatschappij. 

6 Levering en garantie

 1. De overeengekomen producten worden geleverd uit voorraad binnen 7 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst geleverd. Deze levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien HASSING (gedeeltelijk) niet aan zijn verplichting zal kunnen voldoen, zal zij de KLANT hierover zo spoedig mogelijk mededeling doen. Indien HASSING niet de gehele bestelde hoeveelheid kan leveren is zij gerechtigd een deellevering te doen danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of in overleg met de KLANT een ander gelijkwaardig of gelijksoortig product te leveren. Het gestelde in de vorige zin of vertraging in de levering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geeft de KLANT geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.
 3. Het moment van levering is het moment waarop het product aan de KLANT ter beschikking wordt gesteld op het door de KLANT vooraf opgegeven adres. Het risico van het product gaat op de KLANT over op het moment van levering.
 4. Franco levering op het adres van de KLANT geschiedt alleen als de Overeenkomst via de webshop tot stand is gekomen, dan wel indien en voor zover dit expliciet door HASSING is vermeld op de factuur en/of de opdrachtbevestiging. Alsdan staand de verzendkosten altijd vermeld op de factuur.
 5. Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat HASSING het door hem te leveren product ten behoeve van de KLANT zal opslaan, al dan niet bij hem zelf of bij een derde, vindt de levering plaats op het moment dat het product aldus wordt opgeslagen.
 6. Indien de KLANT het bestelde product niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is hij van rechtswege in verzuim en is het risico van eventueel optredend kwaliteitsverlies voor de KLANT. Het bestelde product staan te zijner beschikking en wordt voor zijn rekening en risico opgeslagen.
 7. Indien echter in de situatie van lid 5 of 6, na het verstrijken van een beperkte bewaartermijn die gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de KLANT heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten naar de mening van HASSING ingrijpen vereist teneinde schade zoveel mogelijk te beperken, is HASSING gerechtigd de betreffende producten aan derden te verkopen.
 8. Niet-nakoming door de KLANT ontslaat hem niet van de verplichting de volledige koopprijs te betalen aan HASSING.

7 Garantie, aanvaarding en reclameren

 1. De door HASSING geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij een normaal gebruik in Nederland bestemd zijn.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 7 dagen na levering/bestelling, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door HASSING verstrekte garantie een product betreft dat door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie welke door de producent van dat product wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten, aan de KLANT in rekening gebracht worden ( met een minimum van € 250,– excl. BTW)
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het geleverde product, van onjuiste opslag of onderhoud daarvan door de KLANT en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HASSING, de KLANT of derden aan he product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden, of indien deze werd bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De KLANT komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar HASSING geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme temperaturen), etc.
 4. De KLANT dient – ook als de Overeenkomst via de webshop tot stand is gekomen – direct na levering door HASSING te controleren of de geleverde producten voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst.
 5. Indien HASSING niet uiterlijk binnen 1 dag na levering een schriftelijke klacht van de KLANT heeft ontvangen, heeft te gelden dat de tekortkoming en/of het gebrek ten tijde van de levering niet aanwezig wordt geacht en wordt de KLANT geacht het geleverde product resp de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer door HASSING in behandeling genomen.
 6. Eventuele niet direct zichtbare tekortkomingen en bezwaren dienen binnen 1 dag na constatering daarvan schriftelijk gemotiveerd aan HASSING te worden gemeld.
 7. Een klacht dient tenminste te bevatten: 
 8. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek, ondersteund door bewijsmateriaal zoals foto’s;
 9. opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat het geleverde product identiek is aan het afgekeurde product.

       Klachten die slechts een deel van het de afgeleverde producten betreffen kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

 1. HASSING dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen, tenzij HASSING schriftelijk heeft aangegeven van een onderzoek ter plaatse af te zien. De producten moeten in de originele verpakking ter beschikking worden gehouden.
 2. De KLANT is gehouden zich te allen tijde als een zorgvuldig bezitter voor het behoud van de producten zorg te dragen.
 3. Indien een door de KLANT ingediende klacht ongegrond is, dient deze de in verband met het onderzoek gemaakte kosten aan HASSING te vergoeden.
 4. Indien een tijdig ingediende klacht gegrond is en een beroep op overmacht van HASSING niet slaagt, zal HASSING het gebrekkige product binnen redelijke termijn – ter harer keuze – vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan HASSING te retourneren en de eigendom daarover aan HASSING te verschaffen, tenzij HASSING anders aangeeft.

8. Betalingen

 1. De KLANT dient de ontvangen factuur te hebben voldaan – zonder korting of verrekening – voorafgaand aan de levering van het product. Indien het product via de webshop van HASSING is gekocht dient de KLANT het verschuldigde bedrag als laatste onderdeel van het bestelproces te voldoen via IDEAL of creditcard. De KLANT heeft daarbij de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan HASSING te melden.
 2. HASSING is steeds gerechtigd alvorens aan de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de KLANT te vorderen.
 3. HASSING behoudt zich het recht voor een overeenkomst niet uit te voeren indien de KLANT een vorige levering niet binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig heeft betaald, de KLANT anderszins verplichtingen tegenover HASSING niet is nagekomen of – naar het oordeel van HASSING – niet-nakoming door de KLANT dreigt en deze niet tijdig voldoende zekerheid heeft verschaft als bedoeld in lid 2.
 4. De KLANT is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Alsdan is de KLANT een vertragingsrente verschuldigd van 1.5% per maand, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening, onverminderd de overige rechten van HASSING zoals opschorting, schadevergoeding of ontbinding.
 5. Indien betaling wordt bewerkstelligd door inschakeling van derden, zijn alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten – met een minimum van 15% van de openstaande som – direct opeisbaar en voor rekening van de KLANT.

 

 1. Voor zover de KLANT in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigd is, zal hij aan HASSING desgevraagd schriftelijk mededeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. De KLANT zal HASSING voorts op zijn eerste verzoek alle gegevens en bescheiden verschaffen die zij nodig heeft voor het bewijs dat de producten zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. De KLANT vrijwaart HASSING voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven van het hierbij bepaalde.

9. Eigendomsvoorbehoud

 1. In het geval dat HASSING in afwijking van artikel 8 lid 1 het product aan de KLANT levert voordat deze het product heeft betaald, blijft het geleverde product in eigendom aan HASSING toebehoren tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van HASSING op de KLANT uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
 2. De KLANT is niet bevoegd tot het doorverkopen van door HASSING geleverde producten die vallen onder voornoemd eigendomsvoorbehoud. De KLANT is evenmin bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. Indien de KLANT zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij HASSING gegronde vrees bestaat dat de KLANT niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, dan wel het vermoeden bestaat dat de KLANT de op hem rustende verplichtingen niet na wil komen, is HASSING gerechtigd door hem geleverde product – waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij de KLANT dan wel de derde die het product voor de KLANT houdt, terug te halen dan wel terug te doen halen. De KLANT is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens HASSING en is aansprakelijk voor alle kosten die HASSING in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties moet ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die HASSING lijdt.
 4. Indien derden enig recht op de door HASSING onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden (bijvoorbeeld door beslaglegging), dient de KLANT hiervan HASSING per ommegaande van op de hoogte te stellen. Voorts dient de KLANT deze derde te wijzen op de omstandigheid dat de producten zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De KLANT dient de derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten Overeenkomst waaruit blijkt dat ten aanzien van de geleverde producten een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
 5. De KLANT is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die HASSING wenst te treffen ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de door hem geleverde producten.

10. Aansprakelijkheid en risico

 1. Vanaf het moment dat het product aan de KLANT is geleverd is deze aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze producten, alsmede voor beschadiging, verlies, diefstal of het anderszins tenietgaan van deze producten.
 2. HASSING is nimmer aansprakelijk voor door de KLANT geleden schade, behoudens en voor zover de KLANT bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HASSING.
 3. HASSING is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving, stagnatieschade of andere gevolgschade van de KLANT.
 4. Mocht HASSING ondanks het gestelde in lid 2 en 3 gehouden zijn schade te vergoeden, dan is zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van HASSING wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur W aangaande het gedeelte waarop de schade die de KLANT claimt betrekking heeft, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad € 25.000.

11. Overmacht

 1. In geval van overmacht is HASSING gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is iedere partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 2. Als overmacht aan de zijde van HASSING wordt – onder meer – aangemerkt:

– en voor de KLANT ingekochte dier die rot is en niet meer opgezet kan worden;

– vraat in opgezette dieren

– maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan HASSING is gebonden;

– niet voorzienbare of niet voorspelbare verkeersbelemmeringen en/of technische gebreken aan  transportmiddelen;

– tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van HASSING;

– diefstal van producten benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst;

– alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die HASSING beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet te wijten zijn of voor rekening en risico van HASSING komen, zoals brand, extreme weersinvloeden, natuurrampen, binnenlandse onlusten, oorlog, terrorisme, ook indien dit alleen de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden betreft, zoals een leverancier van HASSING of een vervoerder.

 1. Indien HASSING bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. te leveren deel afzonderlijk te factureren. De KLANT is alsdan gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

 1. HASSING behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) met betrekking tot door hem geleverde producten uitdrukkelijk voor.
 2. Het is de KLANT niet toegestaan met gebruik van door HASSING geleverde producten inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde. De KLANT vrijwaart HASSING voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met behulp van de door HASSING geleverde producten, en die plaats vinden nadat HASSING de producten aan de KLANT heeft geleverd.

13. Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen HASSING en KLANT wordt beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

14. Geschillen

 1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar HASSING is gevestigd.
 2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement of voor arbitrage te kiezen.