HASSING TAXIDERMY

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene verkoopvoorwaarden

Hassing Taxidermy

statutair gevestigd aan Randweg 121 a te 1422 ND Uithoorn,
bedrijf uitoefenende aan Veenderveld 47 D, 2371 TT Roelofarendsveen,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28087387

1 Definities

1. Klant: iedere rechtspersoon of een natuurlijk persoon die met Hassing Taxidermy B.V. – verder te noemen Hassing – een overeenkomst aangaat dan wel aan wie Hassing een aanbod en/of offerte doet als bedoeld in artikel 3 lid 1 en 2.
2. Consument: een Klant die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met Hassing een Overeenkomst aangaat via diens webshop.
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Hassing en een Klant tot stand komt, al dan niet via de webshop, en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden – verder AV genoemd – zijn van toepassing op alle door Hassing verstrekte offertes, gedane aanbiedingen en gesloten Overeenkomsten, en op elk handelen en nalaten van Hassing en/of een Klant in verband hiermee.
2. Hassing heeft het recht voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden. De AV zijn ook van toepassing op door deze derden in het kader van de uitvoering van uit hoofde van de Overeenkomst op Hassing rustende verplichtingen verrichte handelingen.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze AV binden Hassing alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk en zonder voorbehoud schriftelijk tussen Hassing en de Klant zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst en niet op eventueel volgende Overeenkomsten.
4. Indien en voor zover de Klant bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar andere algemene voorwaarden dan de AV van Hassing, teneinde die algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat die andere algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn indien Hassing die algemene voorwaarden uitdrukkelijk, zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.
5. Indien enige bepaling van deze AV na tussenkomst van een gerechtelijke instantie nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
6. Als Hassing niet meteen of steeds strikte naleving van (een bepaling uit) deze AV verlangt, betekent dit geenszins dat die (betreffende bepaling van de) AV niet van toepassing zou zijn of dat Hassing het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van (die bepalingen van) deze AV te verlangen.

3 Aanbod en prijzen

1. Ieder aanbod door Hassing, ook via de webshop, is geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Is de voor aanvaarding genoemde termijn verlopen, dan kan de Klant aan het aanbod geen rechten meer ontlenen. Ieder aanbod betreft alleen het specifieke product waaraan het is gekoppeld en geldt niet voor nabestellingen van gelijke of soortgelijke producten.
2. Alle door Hassing genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De prijzen zijn inclusief BTW. De hoogte van eventuele
bezorgkosten is afhankelijk van het formaat en/of gewicht van het product. Een eventuele bezorging geschiedt op de manier die Hassing de meest passende acht. De daarmee gemoeide kosten worden apart in rekening gebracht.
3. Hassing is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien Hassing stelt dat deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.
4. Het uiteindelijk te leveren product kan (bijv. qua kleur, afmeting, uitvoering) afwijken van het aanbod op de webshop of van toegezonden afbeeldingen en omschrijvingen. Met een
afbeelding of omschrijving van het product is slechts bedoeld een algemene indruk van het product te geven, waaraan de Klant geen rechten kan ontlenen. 

4 Overeenkomst

1. Hassing behoudt zich het recht voor ieder vrijblijvend aanbod te herroepen en wel binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van dat aanbod. Hassing zal de Klant van de herroeping zowel telefonisch als per mail (proberen te) informeren.
2. Een Overeenkomst op afstand (via de webshop, de mail, telefonisch of via vergelijkbaar medium) en/of buiten de verkoopruimte van Hassing komt pas tot stand op het moment dat de Klant een schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel een schriftelijke vastlegging van de overeenkomst van Hassing heeft ontvangen.
3. Hassing zal bij de in lid 2 genoemde bevestiging /vastlegging de volgende informatie meesturen:
– de factuur met daarop de prijs met inbegrip van BTW;
– indien van toepassing: de kosten van (af)levering; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst en de termijn waarop dat gebeurt;
– het (bezoek)adres, telefoonnummer en emailadres van Hassing waar de Klant met klachten terecht kan;
– het feit dat een Consument gedurende veertien dagen na aflevering van het product van het ontbindingsrecht gebruik kan maken waarvan onderdeel uitmaakt het modelformulier dat door Hassing gehanteerd wordt.
4. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.

5 Annuleren Overeenkomst

1. Behoudens het gestelde in punt 2 van dit artikel is Ontbinding van een Overeenkomst door de Klant slechts mogelijk indien er sprake is van een tekortkoming aan de kant van Hassing, die Hassing niet binnen een redelijke door de Klant gestelde termijn heeft opgelost.
2. Indien de Klant een Consument is, en de Overeenkomst via de webshop tot stand komt, of anderszins buiten de verkoopruimte van Hassing, kan deze de Overeenkomst ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken na de dag waarop de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen. Deze regeling geldt niet, indien het product volgens een of meerdere specificaties van de Consument wordt vervaardigd. Producten waarvan de specificatie slechts bestaat uit inlijsting, of levering onder een stolp of dergelijke, vallen hier ook onder.
3. Tijdens de termijn van veertien dagen genoemd in lid 2, zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen, zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product indien de behandeling van het product door de Consument verder is gegaan dan in de vorige zin weergegeven.
4. Om gebruik te maken van het ontbindingsrecht als bedoeld in lid 2, dient de Consument binnen de termijn van veertien dagen een e-mail naar Hassing te sturen (info@hassingtaxidermy.com), waarna deze een retourformulier zal zenden aan de Consument. Retourzendingen zonder retourformulier worden niet geaccepteerd. Indien de Consument gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, zal hij binnen veertien dagen het product, onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking, op eigen kosten aan Hassing retourneren. Adres: Hassing Taxidermy BV, Veenderveld 47 D, 2371 TT Roelofarendsveen, Nederland. Hassing is bij retourzendingen nimmer aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadigen van pakketten. Dat is iets tussen de Consument en de door hem ingeschakelde verzendmaatschappij. Alleen na correcte ontvangst van het door de Consument teruggestuurde, zal Hassing het volledige factuurbedrag crediteren. Indien het product beschadigd is, zal de schade op het terug te betalen bedrag in mindering worden gebracht.

6 Levering en garantie

1. Indien een overeengekomen product op voorraad is, wordt dat in principe binnen 7 werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst geleverd. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is deze levertijd geen fatale termijn.
2. Indien Hassing niet of gedeeltelijk niet aan zijn verplichting zal kunnen voldoen, zal hij de Klant daarover zo spoedig mogelijk mededeling doen. Indien Hassing niet de gehele bestelde hoeveelheid kan leveren is hij gerechtigd een deellevering te doen, danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of in overleg met de Klant een ander, gelijkwaardig of gelijksoortig product te leveren. Een en ander geeft de Klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.
3. Het moment van levering is het moment waarop het product aan de Klant ter beschikking wordt gesteld op het door de Klant vooraf opgegeven adres. Het risico van het product gaat op de Klant over op het moment van levering.
4. Indien de Klant het bestelde product niet bij aanbieding op het vooraf opgegeven adres heeft afgenomen, is hij van rechtswege in verzuim en wordt het product door Hassing opgeslagen op een door Hassing te bepalen plaats en wijze, voor rekening en risico van de Klant.
5. Indien partijen zijn overeengekomen dat Hassing het door hem te leveren product ten behoeve van de Klant zal opslaan, bij Hassing zelf of bij een derde, vindt de levering plaats op het moment dat het product aldus wordt opgeslagen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is ieder risico vanaf dat moment voor de Klant, ook het risico van eventueel optredend kwaliteitsverlies.
6. Indien in de situatie van lid 4 na het verstrijken van een redelijke termijn geen afname door de Klant heeft plaatsgevonden, mag Hassing aannemen dat de Klant ook niet meer zal afnemen en is Hassing gerechtigd de betreffende producten aan derden te verkopen.
7. Niet-afneming door de Klant ontslaat hem niet van de verplichting de volledige koopprijs aan Hassing te betalen.
8. Franco levering op het adres van de Klant geschiedt alleen als dat expliciet door Hassing is vermeld op de opdrachtbevestiging of de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst. Indien niet franco wordt geleverd, worden de verzendkosten vermeld op de factuur.

7 Garantie, aanvaarding en reclameren

1. De door Hassing geleverde producten moeten op het moment van levering voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst normen, en volgens de normen die bij normaal gebruik
redelijkerwijs daaraan gesteld kunnen worden.
2. De Klant dient direct na levering te controleren of het geleverde voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst. Dit geldt ook als de Overeenkomst met een Cosument is gesloten en via de webshop tot stand is gekomen.
3. Indien Hassing met betrekking tot een zichtbaar gebrek niet uiterlijk binnen zeven werkdagen na levering een schriftelijke klacht van de Klant heeft ontvangen, wordt dat gebrek niet aanwezig geacht ten tijde van de levering en wordt de Klant geacht het geleverde product en de factuur te hebben goedgekeurd. Eventueel na zeven werkdagen ingediende reclames met betrekking tot zichtbare gebreken worden niet meer door Hassing in behandeling genomen.
4. Een klacht met betrekking tot een bij de levering niet zichtbaar gebrek dient binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk bij Hassing te worden gemeld.
5. Iedere klacht dient tenminste een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek te bevatten, ondersteund door bewijsmateriaal zoals foto’s.
6. Hassing dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klacht ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen, tenzij Hassing schriftelijk heeft aangegeven daarvan af te zien.
7. De Klant dient ook na indiening van een klacht als een zorgvuldig bezitter voor het behoud van het product zorg te dragen. Voor zover de klacht een bij levering zichtbaar gebrek betreft moet het product in de originele verpakking ter beschikking worden gehouden.
8. Klachten die slechts een deel van het de geleverde producten betreffen kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
9. Indien Hassing een product heeft geleverd dat door een derde is vervaardigd, is de aansprakelijkheid van Hassing beperkt tot de garantie die de derde heeft gegeven.
10. Indien een door de Klant ingediende klacht ongegrond is, dient deze de in verband met het onderzoek gemaakte kosten aan Hassing te vergoeden.
11. Indien een tijdig ingediende klacht gegrond is en Hassing zich niet op overmacht kan beroepen, zal Hassing met de Klant in overleg treden om zo mogelijk tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.
12. Indien een beweerd gebrek te laat is gemeld en de Klant wenst dat Hassing toch het geleverde product komt onderzoeken, zullen alle daarmee in verband staande kosten, zoals administratieven voorrijkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden, tenzij Hassing het beweerde gebrek alsnog uitdrukkelijk accepteert. Het enkele feit dat in dit verband een onderzoek door Hassing wordt uitgevoerd houdt geenszins acceptatie in.
13. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Hassing komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundige of oneigenlijke behandeling van het geleverde product, van onjuiste opslag of onderhoud daarvan door de Klant en/of door derden, indien, de Klant of een derde zonder schriftelijke toestemming van Hassing aan het product een wijziging heeft aangebracht danwel heeft getracht die aan te brengen, daaraan andere zaken heeft bevestigd, of indien het werd bewerkt of anderszins behandeld op een andere dan de voorgeschreven wijze. 

8. Betalingen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de Klant de ontvangen factuur te hebben voldaan – zonder korting of verrekening – voorafgaand aan de levering van het product. Indien het product via de webshop van Hassing is gekocht dient de Klant het verschuldigde bedrag als laatste onderdeel van het bestelproces te voldoen via iDEAL of creditcard. De Klant heeft daarbij de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hassing te melden.
2. Hassing is steeds gerechtigd alvorens aan de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Klant te vragen.
3. Hassing behoudt zich het recht voor een overeenkomst niet uit te voeren indien de Klant een vorige levering niet binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig heeft betaald, de Klant anderszins verplichtingen tegenover Hassing niet is nagekomen of – naar het oordeel van Hassing – niet-nakoming door de Klant dreigt en deze niet tijdig voldoende zekerheid heeft verschaft als bedoeld in lid 2.
4. De Klant is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Alsdan is de Klant de wettelijke vertragingsrente verschuldigd, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening, onverminderd de overige rechten van Hassing zoals opschorting, schadevergoeding of ontbinding.
5. Indien betaling door de Klant moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, zijn alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten – met een minimum van 15% van de openstaande som – direct opeisbaar en voor rekening van de Klant.
6. Voor zover de Klant in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigd is, zal hij aan Hassing desgevraagd schriftelijk mededeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. De Klant zal Hassing voorts op zijn eerste verzoek alle gegevens en bescheiden verschaffen die hij nodig heeft voor het bewijs dat de producten zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. De Klant vrijwaart Hassing voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven van het hierbij bepaalde.

9. Eigendomsvoorbehoud

1. In het geval dat Hassing het product aan de Klant levert voordat deze het product heeft betaald, blijft het geleverde product in eigendom aan Hassing toebehoren tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Hassing op de Klant uit hoofde van alle tussen hen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
2. De Klant is niet bevoegd tot het doorverkopen van door Hassing geleverde producten die vallen onder voornoemd eigendomsvoorbehoud. De Klant is evenmin bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
3. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij Hassing gegronde vrees bestaat dat de Klant niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, dan wel bij Hassing het vermoeden bestaat dat de Klant de op hem rustende verplichtingen niet wil nakomen, is Hassing gerechtigd door hem geleverde product – waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij de Klant dan wel een derde die het product voor de Klant houdt, terug te halen dan wel terug te doen halen. De Klant is verplicht mee te werken – en een eventuele derde te laten meewerken – aan een dergelijke actie zijdens Hassing en is aansprakelijk voor alle kosten die Hassing in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties moet ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die Hassing lijdt.
4. Indien derden enig recht op de door Hassing onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden (bijvoorbeeld door beslaglegging), dient de Klant Hassing hiervan per ommegaande op de hoogte te stellen. Voorts dient de Klant deze derde te wijzen op de omstandigheid dat de producten zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De Klant dient de derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten Overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden, zodat blijkt dat ten aanzien van de geleverde producten een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
5. De Klant is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die Hassing wenst te treffen ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de door hem geleverde producten.

10. Aansprakelijkheid en risico

1. Vanaf het moment dat het product aan de Klant is geleverd, danwel aangeboden zonder dat de Klant het product heeft afgenomen zoals bedoeld in artikel 6.4, is deze aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze producten, alsmede voor beschadiging, verlies, diefstal of het anderszins tenietgaan van deze producten.
2. Hassing is nimmer aansprakelijk voor door de Klant geleden schade, behoudens en voor zover de Klant bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hassing.
3. Hassing is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving, stagnatieschade of andere gevolgschade van de Klant.
4. Mocht Hassing ondanks het gestelde in lid 2 en 3 gehouden zijn schade te vergoeden, dan is zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Hassing wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur aangaande het gedeelte waarop de door de Klant geclaimde schade betrekking heeft, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad € 25.000. 

11. Overmacht

1. In geval van overmacht is Hassing gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is iedere partij gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
2. Als overmacht aan de zijde van Hassing wordt – onder meer – aangemerkt:
– een voor de Klant ingekocht dier dat ongeschikt blijkt en niet meer opgezet kan worden;
– vraat in opgezette dieren;
– maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of een vreemde overheid waaraan Hassing is gebonden;
– niet voorzienbare of niet voorspelbare verkeersbelemmeringen en/of technische gebreken aan transportmiddelen;
– tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Hassing;
– diefstal van producten benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst door Hassing of door Hassing ingeschakelde derden;
– alle overige onvoorziene omstandigheden die Hassing beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet (direct) aan Hassing te wijten zijn of voor haar
rekening en risico zouden moeten komen, zoals brand, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, binnen- of buitenlandse onlusten, oorlog, terrorisme, ook indien dit alleen de
bij de uitvoering van de Overeenkomst door Hassing ingeschakelde derden treft, zoals een leverancier van Hassing of een vervoerder.
3. Indien Hassing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. te leveren deel afzonderlijk te factureren. De Klant is alsdan gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Toepasselijk recht

1. De rechtsverhouding tussen Hassing en de Klant wordt beheerst door Nederlands recht, met
uitzondering van het Weens Koopverdrag.

13. Geschillen

1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.